Algemene voorwaarden
1. De koper bevestigt dat hij op het ogenblik van de bestelling kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Elke afwijking van de algemene voorwaarden zal enkel kunnen blijken uit een schriftelijk akkoord vanwege de verkoper. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zal elke afwijking van de algemene voorwaarden als een eenmalige afwijking worden beschouwd, zonder dat deze effect kan hebben op daaropvolgende transacties.

2. De juistheid van productomschrijvingen en foto’s op websites wordt ten allen tijd nagestreefd. Doch is de verkoper niet aansprakelijk voor druk- of publicatiefouten. Hij verbindt er zich toe gepubliceerde fouten zo snel mogelijk te corrigeren. Wat betreft webbestellingen of on line-betalingen kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of tekortkomingen ten gevolge van internet-pannes, het gebruik of misbruik van internet of elektronische betaalmiddelen.

3. De opgegeven overeengekomen prijzen zijn bindend en inclusief BTW. De prijs op datum van de bestelling zal worden toegepast bij facturatie.

4. De bijkomende kosten voor afwijkende zendingen zoals spoedbestellingen, bijkomende aanbieding, retourzending enz. zullen in rekening worden gebracht.

5. Behoudens speciale vermelding zijn al onze facturen bij ontvangst van de goederen betaalbaar tenzij anders vermeld, binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf facturatiedatum.  Elke betaling zal slechts rechtsgeldig zijn vanaf het ogenblik dat de tegoeden effectief beschikbaar zijn op de rekening van de verkoper.

6. Onverminderd de toepassing van de wet van 2.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zal aan de koper, ongeacht of hij handelaar of niet handelaar is, in geval van achterstallige betalingen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, de intresten aangerekend worden à rato van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling, indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 40 euro en een maximum van 1000 Euro.

Alle bijkomende kosten van een gerechtelijke invordering blijven tevens ten laste van de klant. Tot de volledige afbetaling blijven de goederen de volledige eigendom van naneli vof.

7. Al onze leveringen zijn conform en in overeenstemming met de voorwaarden vermeld op de bestelbon. De uit voorraad leverbare items hebben een levertermijn van maximaal 12 werkdagen.  Meestal na enkele dagen beschikt u over de levering.  Indien u na 7 werkdagen niets heeft ontvangen, kan u contact opnemen voor verdere toelichting. In uitzonderlijke gevallen van problemen van onze zijde met leveren, wordt contact opgenomen met de klant.  Bij overmacht (ziekte, ongeval, e.a.) zal contact opgenomen worden met de klant.  Voor verzendingen in België en Nederland worden geen verzendkosten aangerekend.  De verzendkosten zijn voor Duitsland 10 euro, voor Luxemburg 9 euro, Frankrijk 15 euro, Italië 15 euro, Engeland 15 euro, de rest van Europa 25 euro en America 35 euro.  Bij bestellingen buten de EU kan het zijn dat invoerrechten moeten betaald worden.  Controleer of u invoerrechten dient te betalen, belastingen en andere douane gerelateerde kosten zijn voor rekening van de klant.

8. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, behoudens andere dwingende wettelijke bepalingen. In dat geval dient de koper binnen de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) naneli vof, Chaussée de Charleroi 148, 1370 Jodoigne, op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De termijn van 14 kalenderdagen laat toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die 14 kalenderdagen moet het gekochte artikel met de nodige zorg behandeld worden. De koper mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Als het artikel niet meer verkoopbaar is omwille van gebruikssporen of bevuiling of andere, zal het artikel volledig worden aangerekend.  De koper zal, op zijn of haar kosten in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking, vergezeld van eventuele toebehoren, gebruiksaanwijzingen en een kopie van de factuur/leveringsbon aan de verkoper terugsturen, naar het afzendadres vermeld op de leverbon. De verkoper neemt geen onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen terug.

9. Eventuele klachten aangaande de goederen of de termen van de factuur moeten schriftelijk geformuleerd worden. Ze zijn niet meer ontvankelijk vanaf de 8ste dag na leveringsdatum.

10. Huurmateriaal is en blijft eigendom van naneli vof.  Schade of ontvreemding van huurmateriaal zal worden verhaald op de huurder van de goederen, naneli VOF berekent het bedrag van de schade op basis van de nieuwwaarde van de goederen.  In geval van betwisting van het  Naneli VOF zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of schade, van welke aard ook, met betrekking tot plaatsen, gebruiken en terugnemen van materialen.  Huurmateriaal wordt in goede staat, werkend en schoon terug ter beshcikking gesteld van naneli vof binnen de vastgelegde termijn.

11. Eventuele geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven.
Laatst bijgewerkt : 30 augustus 2019